Sarawak ID|Register

Client Charter

  • Semua tuntutan bayaran diproses dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja untuk pembayaran Jabatan Perbendaharaan.

  • Kerja-kerja penilaian dan pengesahan ke atas semua pegangan berkadar kecuali rumah kediaman dan rumah kedai yang mempunyai ”Occupation Permit”, rumah panjang dan rumah kediaman yang dikenakan kadar tujuan am dilaksanakan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang REF. dari Pegawai Penilaian.

  • Pengesahan Nilai Tahunan ke atas pegangan berkadar di bawah kategori rumah kediaman dan rumah kedai yang mempunyai ”Occupation Permit”, rumah panjang dan rumah kediaman yang dikenakan kadar tujuan am dilaksanakan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang S.N. dari Pihak Berkuasa Tempatan.

  • Lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan untuk PBT siap dilaksanakan dalam tahun semasa.

  • Minit Mesyuarat Kementerian hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja setelah bermesyuarat.

  • Sekurang-kurangnya sembilan puluh lima peratus (95%) pegawai Gred 27 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.

  • Semua Pihak Berkuasa Tempatan melaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) cadangan program pembangunan komuniti dalam tahun semasa.

  • Buku baru hendaklah diagihkan dan diterima oleh Perpustakaan Awam utama PBT dalam masa dua (2) bulan dari tarikh penerimaan di Unit Sirkulasi.

  • Setiap PBT dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya lapan puluh peratus tahap pencapaian kecekapan penguatkuasaan.

Useful Links